sample

sample SAP ABAP on HANA 1

SAP HANA

sample SAP ABAP on HANA 1
sample SAP ABAP on HANA 1